Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název:

Obec Potštejn

2. Důvod a způsob založení:

Obec Potštejn byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem obce je jedenáctičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.
Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složka obce:

Základní škola a Mateřská škola Potštejn

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Potštejn
Lázeňská 93
51743 Potštejn

tel: 494546812, 494546810
fax: 494546808

internetové stránky:  http://www.potstejn.cz

ID datové schránky: 9dya7y5

adresa e-podatelny: e-podatelna@potstejn.cz

úřední hodiny:
po: 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
st: 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

5. Bankovní spojení:

Číslo účtu: 1240081369/0800 ; účet veden u ČS pobočka Vamberk

6. Identifikační číslo organizace:

IČ: 00275271

7. Daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ00275271

8. Dokumenty:

Rozpočty obce Výroční zprávy Územní plán Povodňový plán

9. Žádosti o informace

Formulář žádosti ke stažení zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost o informace je možno podat na formuláři, který je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu v Potštejně nebo je ke stažení výše. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
 • Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
 • Obec Potštejn je povinna poskytovat informace vztahující se k její oblasti působení.
11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí starosty o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím sekretariátu starosty Obce Potštejn.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada města.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Starosta, resp. Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Potštejn rovněž Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím OÚ Potštejn. 

12. Formuláře:

Dostupné formuláře si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy:
 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 2/1993 S., Listina základních práva svobod, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1988 sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a  okresními úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a  o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozd. předpisů

Dále pak platné obecně závazné vyhlášky.

15. Úhrady za poskytování informací:

ÚkonMnožstvíCena
Tisk nebo kopírování černobíle - 1 strana formátu A4  2,- Kč
  - 1 strana formátu A3  5,- Kč
Tisk nebo kopírování barevně - 1 strana formátu A4  5,- Kč
  - 1 strana formátu A3 10,- Kč
Datové nosiče (disketa, CD, DVD) - 1 ks 10,- Kč
Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD, DVD) žadatele je nepřípustné
Poštovné + balné - dle druhu zásilky a dle platných ceníků
Telefonní a faxové poplatky - dle sazeb operátorů
Úhrada za obsahové zpracování informace - za každou započatou hodinu 150,- Kč
Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady za zpracování informace.
 

16. Licenční smlouvy:

V současné době obecní úřad Potštejn neposkytuje žádné vzory licenčních smluv ani výhradní licence.

17. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok: 2013 2012

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články